Användarvillkor
Hem Användarvillkor

Användarvillkor för webbplatsen Casino Guru

1. Begreppsdefinitioner

Användningen av webbportalen https://casino.guru definieras av följande villkor. Definitionerna ska tillämpas enligt följande:

 • https://casino.guru – nedan kallat "webbplatsen"

 • Person, företag eller annan organisation som använder https://casino.guru – nedan kallat "användare"

 • Allmänna regler och villkor – nedan kallat "villkor"

 • Företaget som driver webbplatsen Casino Guru – nedan kallat "operatören" och "Casino Guru"

 • All information som en användare skickar in till Casino Guru via vår webbplats – nedan kallat "personuppgifter"

 • Liten textfil som placeras på din dator av vår webbplats när den besöks – nedan kallad "cookie"

 • Tillämplig lagstiftning med anknytning till behandling av personuppgifter, inklusive direktivet 96/46/EC eller GDPR, och tillämpliga nationella lagar och bestämmelser – nedan kallat "dataskyddslagar"

 • Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 – nedan kallad "GDPR"

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EC av den 12 juli 2002 ändrad 2006 och 2009 – nedan kallad "EU:s cookie-lag"

2. Grundläggande villkor

 • Genom att använda webbplatsen har användaren uttryckt sitt samtycke till tillämpliga villkor, och bekräftar att han eller hon är införstådd med samt följer dessa villkor.

 • Åtkomst till webbplatsen är förbjuden för personer under 18 år eller åldern för vilken casinospel online i användarens jurisdiktion är förbjudet. Den högre åldersgränsen gäller.

 • Operatören av denna webbplats är inte ansvarig för uppdateringen och riktigheten hos den information som publiceras där.

 • Webbplatsen ska under inga omständigheter och på inget sätt vara ansvarig för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av användningen av dess innehåll.

 • Webbplatsen innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser – webbplatsen har inget inflytande över deras innehåll och tar inget ansvar för sådant innehåll. Genom att öppna denna webbplats, godkänner användaren villkoren för den angivna externa webbplatsen.

 • Vid användning av denna webbplats och tredjepartstjänster, ska användaren vara fullt ut ansvarig för att kontrollera vilka juridiska krav som gäller.

 • Webbplatsen tillhandahåller endast en oberoende informationstjänst och är inte en leverantör av casinospel online.

 • Operatören kan komma att begränsa åtkomsten till hela webbplatsen eller delar av webbplatsen eller innehåll för användare från specifika länder eller territorier. Dessa begränsningar tillämpas för att efterleva lagstiftningen i berörda territorier.

 • Om webbplatsen på något sätt bryter mot lagstiftningen i användarens land, kontakta oss på info@casino.guru. Operatörens avsikt är att följa lagstiftningen i samtliga länder som webbplatsens användare härrör ifrån. Det emellertid inte möjligt för operatören att övervaka förändringar i lagstiftningen för enskilda länder.

 • Om någon del av villkoren inte överensstämmer med lagstiftningen i användarens land, äger övriga villkor fortsatt giltighet.

3. Upphovsrätt

 • All text samt innehållet på webbplatsen är föremål för upphovsrätt. Kopiering av innehållet till andra webbplatser är endast tillåtet med fungerande s.k. dofollow-länkning i form av en <a> html-tagg eller om det på förhand godkänts av webbplatsoperatören.

 • Innehåll och delar av ett innehåll får återpubliceras på webbplatsen Wikipedia.org, men endast med nofollow-länkning (<a> html-tagg).

4. Integritetspolicy

 • Denna integritetspolicy gäller för dig, användaren av vår webbplats och Casino Guru, som tillhandahåller och äger webbplatsen. Casino Guru tar skyddet av sina användares information på största allvar. Denna policy gäller all användning av personuppgifter som vi samlar in eller som tillhandahålls oss av användare i samband med användningen av vår webbplats.

4.1 Integritetspolicyns omfattning

 • Denna integritetspolicy gäller endast för Casino Guru och användare med avseende på denna webbplats. Den omfattar inte andra webbplatser som kan nås från denna webbplats, inbegripet, men inte begränsat till, länkar till onlinecasinon.

 • Inom ramen för tillämplig dataskyddslagstiftning, är Casino Guru "personuppgiftsansvarig". Detta innebär att Casino Guru avgör ändamålet med och sättet på vilket dina personuppgifter behandlas.

4.2 Personuppgifter som samlas in

 • Vi kan komma att samla in följande personuppgifter, vilket inbegriper personliga data från våra användare i enlighet med denna integritetspolicy:

  • Kontaktuppgifter såsom e-postadress

  • Automatiskt insamlad information såsom IP-adress, webbläsartyp och operativsystem

4.3 Hur vi samlar in personuppgifter

 • Casino Guru samlar in uppgifter på följande sätt:

  • Personuppgifter som tillhandahålls av dig
  • Personuppgifter som samlas in automatiskt
4.3.1 Personuppgifter som tillhandahålls av dig
 • Casino Guru samlar in uppgifter på flera olika sätt, som till exempel:

  • När du kontaktar oss via webbplatsen, antingen via e-post eller på annat sätt
  • När du skickar in ett klagomål i syfte att förbättra våra tjänster (du är dock inte skyldig att skicka in ett klagomål eller inkludera din e-post eller andra personuppgifter)
4.3.2 Personuppgifter som samlas in automatiskt
 • En del personuppgifter samlas in automatiskt när du använder webbplatsen, till exempel:

  • Vi samlar automatiskt in viss information om ditt besök på webbplatsen, vilket inbegriper information om IP-adress, datum, tid, besöksfrekvens och hur du interagerar med innehållet på webbplatsen. Denna information hjälper oss att göra förbättringar av webbplatsens innehåll och dess funktioner.

  • Vi samlar in dina personuppgifter automatiskt via cookies, i enlighet med cookie-inställningarna i din webbläsare. För mer information, se avsnittet nedan med rubriken "Cookies".

4.4 Vår användning av personuppgifter

 • Vi kan från tid till annan behöva ovanstående personuppgifter för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du använder vår webbplats. Vi kan komma att använda dessa personuppgifter av följande skäl, i enlighet med denna integritetspolicy:

  • förbättring av våra produkter eller tjänster

 • Vi kan använda dina uppgifter för ovanstående ändamål om vi anser det nödvändigt i enlighet med våra legitima intressen. Om du inte är tillfreds med detta har du under vissa omständighet rätt att göra invändningar (se avsnittet med rubriken "Dina rättigheter").
 • Casino Guru hyr varken ut, säljer eller delar personlig information om våra användare med andra personer eller företag.

4.5 Dataskydd

 • Vi vidtar såväl tekniska som organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter:

  • vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar

  • endast webbplatsens administratör har åtkomst till dina personuppgifter

 • Åtgärderna för att skydda dina personuppgifter inbegriper åtgärder för att hantera misstänkta dataintrång. Om du misstänker missbruk, förlust eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter, hör av dig till oss genom att kontakta: security@casino.guru.

4.6 Bevarande av personuppgifter

 • Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter på våra servrar längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålen som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag, eller tills du begär att dina personuppgifter ska raderas.

4.7 Dina rättigheter

 • Du har följande rättigheter relaterat till dina personuppgifter:

  • Rätt till åtkomst - rätten att när som helst begära en kopia av den information vi behandlar om dig, eller rätten att begära att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. Vi kan komma att avvisa din begäran i fall där vi har laglig rätt att göra det. Om vi avvisar din begäran, meddelar vi dig skälen till det
  • Rätt till rättelse - rätten att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga
  • Rätt till radering - rätten att begära radering eller att dina personuppgifter tas bort från våra system
  • Rätt till begränsning av vår behandling av dina personuppgifter - rätten att blockera oss från att använda dina personuppgifter eller begränsa hur vi kan använda dem
  • Rätt till dataportabilitet - rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför dina personuppgifter
  • Rätt till invändning - rätten att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter
 • För att ställa frågor, utöva någon av dina ovan angivna rättigheter, eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på: privacy@casino.guru.
 • Om du inte är tillfreds med hur vi hanterar ett klagomål du gör i samband med behandlingen av dina personuppgifter, kan du inge ditt klagomål till berörd dataskyddsmyndighet.
 • Det är viktigt för oss att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Meddela oss om dina personuppgifter ändras under den period vi innehar dem.

4.8 Länkar till andra webbplatser

 • Denna webbplats tillhandahåller länkar till andra webbplatser. Även om vi granskar webbplatser vi länkar till noggrant, har vi ingen kontroll över sådana webbplatser och är inte ansvariga för innehållet på dem. Denna integritetspolicy omfattar inte din användning av sådana webbplatser. Du rekommenderas att läsa integritetspolicyn för andra webbplatser innan du använder dem.

4.9 Förändringar av företagsägande och kontroll

 • Casino Guru kan, från tid till annan, utöka eller minska verksamheten och detta kan inbegripa försäljning och/eller överföringen av kontroll av hela eller delar av Casino Guru. Personuppgifter tillhandahållna av användare överförs om det är relevant för någon del av vår verksamhet, och den nya ägaren eller den part som nyligen tagit över kontrollen kommer enligt villkoren i denna integritetspolicy tillåtas att använda personuppgifterna för de ändamål de ursprungligen tillhandahållits oss.

 • I ovanstående fall kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att din integritet är skyddad.

4.10 Cookies

 • Denna webbplats kan placera och få tillgång till vissa cookies på din dator. Casino Guru använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder webbplatsen. Casino Guru har noga valt ut dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet alltid skyddas och respekteras.

 • Alla cookies som används av denna webbplats används i enlighet med EU:s cookie-lag.

 • Du kan välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. De flesta webbläsare accepterar cookies som standard, men detta kan ändras.

 • Du kan välja att när som helst radera cookies. Detta kan dock innebära att du förlorar information som gör det möjligt för dig få åtkomst till webbplatsen snabbare och mer effektivt.

 • Den fullständiga Cookie Policy finns på: se.casino.guru/cookie-policy.

4.11 Allmänt

 • Du får inte överföra någon av dina rättigheter enligt denna integritetspolicy till någon annan person. Vi kan komma att överföra dina rättigheter enligt denna integritetspolicy om vi rimligtvis kan anta att dina rättigheter inte påverkas.

 • Om en domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i denna integritetspolicy (eller del av en bestämmelse) är felaktig, olaglig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen, i den utsträckning som krävs, helt eller delvis anses utgå, samtidigt som giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser i denna integritetspolicy inte påverkas.

5. Slutliga bestämmelser

 • Vid avvikelser mellan den engelska versionen och versioner på andra språk, ska den engelska versionen äga företräde.

 • Villkoren kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Senaste uppdatering: 21 november 2018

Skulle några av dina vänner tycka att det här är användbart?

Dela den här artikeln och låt dem veta.

Dela

Rekommenderade onlinecasinon