Användarvillkor

Användarvillkor för webbplatsen Casino Guru

Dessa användarvillkor ("Villkoren") anger de ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som föreligger i samband med Användarnas användning av Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av dessa Villkor utan föregående meddelande till Användarna. Eventuella ändringar av Villkoren kommer att publiceras på webbplatsen och, i förekommande fall, meddelas till Användarna via e-post.

1. Definitioner

1.1. Termer skrivna med stor begynnelsebokstav i dessa Villkor har följande betydelser:

 • Webbplats innebär https://casino.guru och dess lokaliserade versioner, översatta till andra språk, vilka är tillgängliga antingen på casino.guru-underdomäner eller på separata domäner.
 • Pronomen i första person plural som Vi, Oss eller Vår/Vårt hänvisar till operatören av Webbplatsen.
 • Användare innebär en fysisk eller juridisk person som besöker och använder Webbplatsen. Användare hänvisas också till i andra person som Du eller Din/Ditt.
 • Integritetsskyddspolicy och Integritetspolicy är en policy för personuppgifter och integritetsskydd på Webbplatsen, specificerad i avsnitt 5 av dessa Villkor.
 • Uppgifter betyder all information som en Användare lämnar på Webbplatsen.
 • Cookie är en liten textfil som placeras på din dator av Webbplatsen eller en tredje part i samband med din åtkomst till Webbplatsen.
 • Dataskyddslagar innebär all tillämplig lagstiftning med anknytning till behandling av personuppgifter, inklusive direktivet 95/46/EC eller GDPR, samt tillämpliga nationella lagar och bestämmelser.
 • GDPR är den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
 • EU:s cookie-lag är Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EC från den 12 juli 2002 ändrad 2006 och 2009.

2. Allmänna villkor

2.1. Webbplatsen fungerar som en leverantör av oberoende information och vägledning för personer med ett intresse av att spela på onlinecasinon och är inte en leverantör av speltjänster på nätet. All information som tillhandahålls på Webbplatsen är av informativ art och ska under inga omständigheter betraktas som juridisk rådgivning.

2.2. Vi gör allt för att säkerställa att informationen som publiceras på Webbplatsen är korrekt, men på grund av den ständigt föränderliga onlinecasinobranschen kan vi inte garantera riktigheten i den information som presenteras på Webbplatsen. Vi tar inget ansvar för eventuella skador till följd av användning av informationen som hittas på Webbplatsen.

2.3. Webbplatsen innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser. Webbplatsen påverkar inte innehållet på sådana tredjepartswebbplatser och tar inget ansvar för deras innehåll. Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom alla användarvillkor för tredjepartswebbplatser innan du deltar i några spelaktiviteter.

2.4. Genom att besöka och använda Webbplatsen, ger Användaren sitt samtycke till dessa Villkor och Integritetsskyddspolicyn samt bekräftar att han eller hon förstår och kommer att följa dessa Villkor samt Integritetsskyddspolicyn.

2.5. Vi vill meddela Användare i egenskap av registrerade vars personuppgifter behandlas via Webbplatsen att de, genom att uttrycka sitt samtycke till ordalydelsen i Integritetsskyddspolicyn, även ger flera samtycken till behandlingen av de personuppgifter som är nödvändiga för den korrekta användningen av Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor. För mer information om behandling av personuppgifter, se avsnitt 5 av dessa Villkor.

2.6. Genom sin åtkomst till webbplatsen bekräftar Användaren, som är en fysisk person, att han eller hon är minst 18 år och har full rättskapacitet. Åtkomst till webbplatsen är förbjuden för personer under 18 år eller under åldern för vilken casinospel online i Användarens jurisdiktion är förbjudet. Det är Användarens eget ansvar att avgöra om det är lagligt att spela online inom hans eller hennes jurisdiktion, samt att kontrollera andra gällande lagkrav.

2.7. Vi kan komma att begränsa åtkomsten till hela Webbplatsen eller delar av Webbplatsen eller innehåll för Användare från specifika länder eller territorier, i syfte att följa lokal lagstiftning.

2.8. Om Användaren upptäcker felaktigheter i den publicerade informationen på Webbplatsen eller tror att Webbplatsen på något sätt inte följer lagstiftningen i Användarens land, kontakta oss på info@casino.guru. Vår avsikt är att göra vårt yttersta för att följa lagstiftningen i samtliga länder som Webbplatsens användare härrör ifrån.

2.9. Om någon del av Villkoren inte överensstämmer med lagstiftningen i Användarens land, äger övriga delar av Villkoren fortsatt giltighet.

2.10. Casino Gurus logotyper, varumärken och texter publicerade på Webbplatsen utgör vår immateriella egendom. Logotyper och varumärken för onlinecasinon, spelleverantörer och betalningsleverantörer är föremål för immateriella rättigheter som tillhör respektive operatör av dessa casinon, spelplattformar och betaltjänster. Vi publicerar endast dessa logotyper och varumärken på Webbplatsen i syfte att hänvisa till de tjänster som tillhandahålls av respektive varumärkesägare ("skäligt bruk"). Kopiering av innehållet till andra webbplatser är endast tillåtet med fungerande s.k. "dofollow"-länkning i form av en <a> html-tagg eller om det på förhand godkänts av oss. Innehåll och delar av ett innehåll får återpubliceras på webbplatsen Wikipedia.org, men endast med "nofollow"-länkning (<a> html-tagg).

2.11. Denna tjänst kan innehålla texter som översatts av Google. Google frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i förhållande till översättningarna, inbegripet garantier om korrekthet och tillförlitlighet, samt underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och att intrång inte sker.

3. Forumregler

3.1. I samband med tillträde och användning av forumet samtycker Användaren till att inte publicera något material (inlägg, länk eller bild) som är falskt, förtalande, felaktigt, kränkande, vulgärt, hatiskt, trakasserande, obscent, profant, sexuellt orienterat, hotande, diskriminerande, samt material som gör intrång i någon annan persons privatliv, vuxenmaterial, upphovsrättsskyddat material utan uttryckligt samtycke från upphovsrättsägaren, eller att publicera något material eller information som på annat sätt kränker tredje parts rättigheter eller tillämpliga lagar.

3.2. Kränkande aktiviteter eller beteenden, inbegripet publicering av samma meddelande i mer än en tråd eller ämnesavdelning, spamma, s.k. "flooding", använda kedjebrev, pyramidspel och värvning, publicering av kampanjer, annonser, marknadsföringsmaterial eller bonusar, eller att skicka massmeddelanden privat eller via e-post, är strängt förbjudet.

3.3. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ta bort eller redigera inlägg, länkar och marknadsföringsmaterial som postats på forumet, och som vi anser vara tillagt av spelrelaterade webbplatser, casinon, eller samarbetspartner (affiliates) i länkbyggnads- eller marknadsföringssyfte.

3.4. Kränkande beteenden kommer inte att tolereras och om sådant beteende upptäcks, förbehåller sig vårt administratörsteam rätten att ta bort, redigera eller stänga trådar eller Användarens konto när som helst och utan föregående meddelande.

3.5. Meddelanden publicerade på forumet uttrycker enskilda Användares synpunkter och åsikter, och speglar inte på något sätt våra synpunkter eller åsikter. Webbplatsens administratörsteam läser och granskar inte aktivt meddelanden som publiceras på forumet, och vi bär inget ansvar för innehållet i några av inläggen på forumet.

3.6. Vi förbehåller oss rätten att avslöja Användarens identitet (eller annan relaterad information som samlas in på Webbplatsen) till behöriga myndigheter i händelse av eventuella formella klagomål eller rättsliga åtgärder som inleds till följd av situationer orsakade av Användarens aktivitet på forumet.

4. Tjänst för tvistmedling

4.1. Webbplatsen tillhandahåller en kostnadsfri tjänst för tvistmedling, som syftar till att hantera klagomål som förts fram av Användare, och som härrör från spelartransaktioner, mot operatörer av onlinespel oavsett det omtvistade beloppets storlek. Användare kan skicka in ett klagomål genom att fylla i ett formulär som finns tillgängligt här.

4.2. Genom at skicka in ett klagomål till Webbplatsen, bemyndigar Användaren oss att representera Användaren gentemot respektive onlinespelsoperatör och samtycker till att, när klagomålet skickats in, aktivt delta i den efterföljande diskussions- och medlingsprocessen. I enskilda ärenden kan Användaren bli tillfrågad om att antingen (i) skicka ett auktorisationsmeddelande via e-post (innehållande ett formulär som kan laddas ned här) till respektive onlinespelsoperatör (ii) för att ge oss ett formellt bemyndigande att representera Användaren gentemot onlinespelsoperatören. Mallen kan laddas ned här.

4.3. Genom att skicka in ett klagomål till Webbplatsen, bemyndigar Användaren oss att, från den onlinespelsoperatör ärendet berör, begära ut och/eller ta emot all information relaterad till Användarens casinokonto, registrerade uppgifter, spelhistorik och aktivitetsloggar och/eller annan information som kan hjälpa till att identifiera problemet fullt ut och utgöra underlag för ett motiverat och rättvist beslut.

4.4. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller upphöra med att hantera ett klagomålsärende när som helst om klagomålet är oseriöst eller oskäligt, om Användaren inte samarbetar i klagomålshanteringen och medlingsprocessen eller inte tillhandahåller tillräckliga bevis som styrker Användarens klagomål, om Användaren uppenbart brutit mot tillämpliga regler hos den onlinespelsoperatör ärenden avser eller om Användaren beter sig kränkande, nedsättande, respektlöst eller hotfullt i kommunikationen med Webbplatsens team.

5. Integritetsskyddspolicy

Denna Integritetspolicy gäller för Användare av Webbplatsen, såväl som för Webbplatsens ägare och operatör. Vi tar skyddet av våra Användares uppgifter på största allvar. Denna policy gäller alla Uppgifter som Vi samlar in eller som tillhandahålls oss av Användare i samband med användningen av Webbplatsen.

5.1. Integritetsskyddspolicyns omfattning

 • Denna Integritetspolicy gäller endast för våra handlingar och Användares handlingar med avseende på denna Webbplats. Den omfattar inte andra webbplatser som kan nås från denna Webbplats, inbegripet men inte begränsat till, länkar till onlinecasinon.
 • Inom ramen för tillämplig Dataskyddslagstiftning, agerar Vi som "personuppgiftsansvarig". Detta innebär att Vi avgör ändamålet med och sättet på vilket dina Uppgifter behandlas.

5.2. Uppgifter som samlas in

 • Vi kan komma att samla in följande Uppgifter, vilket inbegriper personuppgifter från våra Användare i enlighet med denna Integritetspolicy:

  • Kontaktuppgifter såsom e-postadress
  • Automatiskt insamlad information såsom IP-adress, webbläsartyp och operativsystem

5.3. Hur Uppgifter samlas in

 • Vi samlar in Uppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som tillhandahålls Oss av Användare
  • Uppgifter som samlas in automatiskt

5.3.1. Uppgifter som tillhandahålls Oss av Användare

 • Vi samlar in Uppgifter som tillhandahålls av Användare på flera olika sätt, till exempel:

  • När Användare kontaktar oss via Webbplatsen, antingen via e-post eller på annat sätt
  • När Användare skickar in klagomål i syfte att förbättra Våra tjänster (Användare är dock inte skyldiga att skicka in ett klagomål eller inkludera e-post eller andra Uppgifter)

5.3.2. Uppgifter som samlas in automatiskt

 • En del Uppgifter samlas in automatiskt när Användare använder webbplatsen, till exempel:

  • Vi samlar automatiskt in viss information om Ditt besök på Webbplatsen, vilket inbegriper information om Din IP-adress, datum, tid, besöksfrekvens och hur Du interagerar med innehållet på Webbplatsen. Denna information hjälper Oss att göra förbättringar av Webbplatsens innehåll och dess funktioner.
  • Vi samlar in Dina Uppgifter automatiskt via cookies, i enlighet med cookie-inställningarna i din webbläsare. För mer information, se avsnitt 5.10.

5.4. Vår användning av Uppgifter

 • Vi kan från tid till annan behöva ovanstående Uppgifter för att ge Användare bästa möjliga upplevelse när de använder Webbplatsen. Vi kan mer specifikt komma att använda dessa Uppgifter av följande skäl, i enlighet med denna Integritetspolicy:

  • förbättring av Våra produkter eller tjänster
  • andra ändamål för vilka Uppgifter lämnats till Oss av Användaren
 • Vi kan använda dina Uppgifter för ovanstående ändamål om Vi anser det nödvändigt i enlighet med Våra legitima intressen. Om Du inte är tillfreds med detta har Du under vissa omständighet rätt att göra invändningar (se avsnitt 5.7).
 • Vi delar inte, hyr ut eller säljer personlig information om Våra Användare till andra personer eller företag.

5.5. Dataskydd

 • Vi vidtar såväl tekniska som organisatoriska åtgärder för att skydda Dina Uppgifter:

  • Vi lagrar Dina Uppgifter på säkra servrar
  • endast Webbplatsens administratör har åtkomst till Uppgifterna
 • Åtgärderna för att skydda Dina Uppgifter inbegriper åtgärder för att hantera misstänkta dataintrång. Om du misstänker missbruk, förlust eller obehörig åtkomst till Dina Uppgifter, hör av dig till oss genom att kontakta: security@casino.guru.

5.6. Bevarande av Uppgifter

 • Vi kommer inte att lagra Dina Uppgifter på våra servrar längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålen som beskrivs i denna Integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag, eller tills du begär att Dina Uppgifter ska raderas.

5.7. Dina rättigheter

 • Du har följande rättigheter relaterat till dina Uppgifter:

  • Rätt till åtkomst - rätten att när som helst begära en kopia av den information Vi behandlar om Dig, eller rätten att begära att Vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. Vi kan komma att avvisa Din begäran i fall där vi har laglig rätt att göra det. Om vi avvisar Din begäran, meddelar Vi Dig skälen till det.
  • Rätt till rättelse - rätten att få Dina Uppgifter korrigerade om de är felaktiga.
  • Rätt till radering - rätten att begära radering eller att Dina Uppgifter tas bort från Våra system.
  • Rätt till begränsning av vår behandling av Dina Uppgifter - rätten att blockera Oss från att använda Dina Uppgifter eller begränsa hur vi kan använda dem.
  • Rätt till Dataportabilitet - rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför Dina Uppgifter.
  • Rätt till invändning - rätten att motsätta Dig Vår behandling av dina Uppgifter.
 • För att ställa frågor, utöva någon av Dina ovan angivna rättigheter eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina Uppgifter, kontakta oss på: privacy@casino.guru.
 • Om Du inte är tillfreds med hur Vi hanterar ett klagomål Du gör i samband med behandlingen av dina Uppgifter, kan du inge ditt klagomål till berörd dataskyddsmyndighet.
 • Det är viktigt för oss att de Uppgifter Vi behandlar är korrekta. Meddela oss om Dina Uppgifter ändras under den period vi innehar dem.

5.8. Länkar till andra webbplatser

 • Webbplatsen tillhandahåller länkar till andra webbplatser. Även om Vi noggrant granskar de webbplatser vi länkar till, har vi ingen kontroll över sådana webbplatser och är inte ansvariga för innehållet på dem. Denna Integritetspolicy omfattar inte din användning av sådana webbplatser. Du rekommenderas att läsa integritetspolicyn för andra webbplatser innan du använder dem.

5.9. Förändringar av företagsägande och kontroll

 • Vi kan, från tid till annan, utöka eller minska Vår verksamhet och detta kan inbegripa försäljning och/eller överföringen av kontroll av hela eller delar av Webbplatsen. Uppgifter tillhandahållna av användare överförs om det är relevant för någon del av Vår verksamhet, och den nya ägaren eller den part som nyligen tagit över kontrollen kommer enligt villkoren i denna Integritetspolicy tillåtas att använda Uppgifterna för de ändamål de ursprungligen tillhandahållits Oss.
 • I ovanstående fall kommer Vi att vidta åtgärder för att säkerställa att Din integritet är skyddad.

5.10. Cookies

 • Denna Webbplats kan placera och få tillgång till vissa Cookies på din dator. Vi använder Cookies för att förbättra Din upplevelse när du använder Webbplatsen. Vi har noga valt ut dessa Cookies och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att Din integritet alltid skyddas och respekteras.
 • Alla Cookies som används av denna Webbplats används i enlighet med EU:s cookie-lag.
 • Du kan välja att aktivera eller inaktivera Cookies i din webbläsare. De flesta webbläsare accepterar Cookies som standard, men detta kan ändras.
 • Du kan välja att när som helst radera Cookies. Detta kan dock innebära att du förlorar sparad information som gör det möjligt för Dig att få åtkomst till Webbplatsen snabbare och mer effektivt.
 • Den fullständiga Cookie-policyn finns tillgänglig här.

5.11. Allmänt

 • Du får inte överföra någon av Dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy till någon annan person. Vi kan komma att överföra Våra rättigheter enligt denna Integritetspolicy om Vi rimligtvis kan anta att Dina rättigheter inte påverkas.
 • Om en domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i denna Integritetspolicy (eller del av en bestämmelse) är felaktig, olaglig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen, i den utsträckning som krävs, helt eller delvis anses utgå, samtidigt som giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser i denna Integritetspolicy inte påverkas.

6. Slutliga bestämmelser

6.1. Vid avvikelser mellan den engelska versionen och versioner på andra språk, ska den engelska versionen äga företräde.

6.2. Villkoren kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Senast uppdaterat: 26 juni 2020

flash-message-news
Nyheter från Casino Guru – Följ dagliga nyheter från spelbranschen
Forum_alt
Gå med i diskussionerna på vårt forum och träffa casinospelare från hela världen
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste om insättningsfria bonusar, nya spelautomater och andra nyheter